john 10 1 6 tagalog

8 May kapangyarihan akong magbigay nito, at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Muling pinagsikapan nilang siya'y hulihin: at siya'y tumakas sa kanilang mga kamay. • John 10:10 - Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay, at pumuksa: ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito. 12Ang nagpapaupa, at hindi ang pastor, na hindi may-ari ng mga tupa, ay nakikitang dumarating ang lobo, at pinababayaan ang mga tupa, at tumatakas, at inaagaw sila ng lobo, at pinapangangalat: 15Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama, at ng sa Ama ay pagkakilala ko; at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. JOHN 10:1-6. Sinoma'y hindi nagaalis sa akin nito, kundi kusa kong ibinibigay. This seems a stark contradiction of 1 John 1:8 to 1 John 2:2. John 10:1-6 New International Version (NIV) The Good Shepherd and His Sheep. Kung tinawag niyang mga dios, yaong mga dinatnan ng salita ng Dios (at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan), What is the significance of the 42 stations of the Exodus? Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay, at pumuksa: ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito. 26 At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor. (1) St. Augustine first limits the statement: “In quantum in ipso manet, in tantum non peccat,” and then narrows the idea of “sin” by defining it as “not loving one’s brother” (1 John 3:10). Sign Up or Login, To Create and Search Notes: The “shepherd of the sheep” in this illustration is Jesus Christ (John 10:11) and any other person is a robber or thief (John 10:7-8). 1 Votes, John 10:7 Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan. 1 Verily, verily, I say unto you, He that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin: At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay; at kailan ma'y hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinoman sa aking kamay. Datapuwa't kung ginagawa ko, ang mga yaon kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa; upang maalaman ninyo at mapagunawa na ang Ama ay nasa akin, at ako'y nasa Ama. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Datapuwa't hindi kayo nagsisampalataya, sapagka't hindi kayo sa aking mga tupa. 17Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagka't ibinibigay ko ang aking buhay, upang kunin kong muli. Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, Aking sinabi, Kayo'y mga dios? What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. 3 Binubuksan siya ng bantaypinto; at dinirinig ng mga tupa ang kaniyang tinig: at tinatawag ang kaniyang sariling mga … 30Ako at ang Ama ay iisa. 9Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan. Binubuksan siya ng bantaypinto; at dinirinig ng mga tupa ang kaniyang tinig: at tinatawag ang kaniyang sariling mga tupa sa pangalan, at sila'y inihahatid sa labas. Binubuksan siya ng bantaypinto; at dinirinig ng mga tupa ang kaniyang tinig: at tinatawag ang kaniyang sariling mga tupa sa pangalan, at sila'y inihahatid sa labas. 13 Nilibot nga siya ng mga Judio, at sa kaniya'y sinabi, Hanggang kailan mo pa baga pagaalinlanganin kami? Sinasabi baga ninyo tungkol sa kaniya, na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan, Ikaw ay namumusong; sapagka't sinasabi ko, Ako ang anak ng Dios? 42At marami ang mga nagsisampalataya sa kaniya roon. 10 Kung sinasabi nating tayo'y hindi nangagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya, at ang kaniyang salita ay wala sa atin. Maaari bagang ang demonio ay makapagpadilat ng mga mata ng bulag? Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Sinagot siya ng mga Judio, Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong; at sapagka't ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Dios. Sinagot sila ni Jesus, Maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo; alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? 4 25Sinagot sila ni Jesus, Sinabi ko sa inyo, at hindi kayo nagsisampalataya: ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama, ay siyang nangagpapatotoo sa akin. 21Sinasabi ng mga iba, Hindi sa inaalihan ng demonio ang mga sabing ito. JESUS AS THE GOOD SHEPHERD. • 31 29 Who was Jesus referring to when He spoke of His 'other sheep'? At marami ang mga nagsiparoon sa kaniya; at kanilang sinabi, Katotohanang si Juan ay hindi gumawa ng tanda: nguni't lahat ng mga bagay na sinalita ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo. Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ako ang pintuan ng mga tupa. 3:1; Mc. These opening verses introduce the figures of speech from shepherding that will be used in the first part of chapter 10. Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. 34Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, Aking sinabi, Kayo'y mga dios? 22At niyao'y kapistahan ng pagtatalaga sa Jerusalem: பரிசுத்த வேதாகமம் யோவான் அதிகாரம் 10 – Read Holy Bible Book Of John Chapter 10 In Tamil With English Reference 2 At sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit. Datapuwa't ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. 6 What does the Bible say about impactful thoughts. 17 At sa iba'y hindi sila magsisisunod, kundi magsisitakas sa kaniya: sapagka't hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. The word used in verse six, "paroimia" presents a similitude meaning using something that is similar to something else. -- This Bible is now Public Domain. At muling nagkaroon ng isang pagbabahabahagi sa gitna ng mga Judio dahil sa mga salitang ito. Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ako ang pintuan ng mga tupa. 20 Sinasabi ng mga iba, Hindi sa inaalihan ng demonio ang mga sabing ito. Chapter 10: 1: Totoong-totoong sinasabi ko sa inyo: Siya na pumapa-sok na hindi dumadaan sa pinto ng kulungan ng mga tupa ay magnanakaw at mandarambong. 3 The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. 32Sinagot sila ni Jesus, Maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo; alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep hear his voice. 11Ako ang mabuting pastor: ibinibigay ng mabuting pastor ang kaniyang buhay dahil sa mga tupa. 16 Sinalita ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito: datapuwa't hindi nila napagunawa kung anong mga bagay ang sa kanila'y sinasalita. Ako ang mabuting pastor; at nakikilala ko ang sariling akin, at ang sariling akin ay nakikilala ako. 36 At siya'y muling naparoon sa dako pa roon ng Jordan sa dako nang una'y pinagbautismuhan ni Juan; at siya'y tumira doon. The first is that a person's response to Jesus depends on whether they are part of "His" flock, or not (John 10:1–6). At marami ang mga nagsisampalataya sa kaniya roon. Sinagot sila ni Jesus, Sinabi ko sa inyo, at hindi kayo nagsisampalataya: ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama, ay siyang nangagpapatotoo sa akin. 41 32 3 Votes, John 10:16 Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagka't ibinibigay ko ang aking buhay, upang kunin kong muli. 1 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Then they are thieves who bring death, while Jesus is the sheepfold gate that brings life (John 10:7-10). 35Kung tinawag niyang mga dios, yaong mga dinatnan ng salita ng Dios (at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan), 28 What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". 6 At # Mt. 40 Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kaniya, ay pinangungunahan niya sila, at nagsisisunod sa kaniya ang mga tupa: sapagka't nakikilala nila ang kaniyang tinig. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? John 10:1-6 The Good Shepherd and His Sheep 1 “Very truly I tell you Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. ... Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Kung ikaw ang Cristo, ay sabihin mong maliwanag sa amin. 30 9 The church of God in the world is as a sheep-fold, exposed to deceivers and persecutors. The interpretation of the parable is given to us by Jesus Himself in John 10:7-16. What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". Siya'y tumatakas sapagka't siya'y upahan, at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. John 10:1-10 The Word of God ‘Very truly, I tell you, anyone who does not enter the sheepfold by the gate but climbs in by another way is a thief and a bandit. John chapter 10 KJV (King James Version) 1 Verily, verily, I say unto you, He that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber.. 2 But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep.. 3 To him the porter openeth; and the sheep hear his voice: and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. Men, as creatures depending on their Creator, are called the sheep of his pasture. 3 Votes, John 10:1 - 5 At niyao'y kapistahan ng pagtatalaga sa Jerusalem: Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. Can the devil touch a born again believer? Kung tinawag niyang mga dios, yaong mga dinatnan ng salita ng Dios (at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan). What does it mean where it is written 'You are all gods'? 29Ang aking Ama, na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kay sa lahat; at hindi sila maaagaw ninoman sa kamay ng Ama. 7 The same came for a witness, to bear witness of the Light, that all men through him might believe. 27Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin: Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? 39Muling pinagsikapan nilang siya'y hulihin: at siya'y tumakas sa kanilang mga kamay. 1999: Homily for the fourth Easter Sunday (John 10:1-10) - 2002: Homily - 2005: Homily - 2008: Homily - Canon Dr. Daniel Meynen Fr. Muling pinagsikapan nilang siya'y hulihin: at siya'y tumakas sa kanilang mga kamay. 5 John 10:10, ESV: "The thief comes only to steal and kill and destroy.I came that they may have life and have it abundantly." 38 Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kaniya, ay pinangungunahan niya sila, at nagsisisunod sa kaniya ang mga tupa: sapagka't nakikilala nila ang kaniyang tinig. At niyao'y kapistahan ng pagtatalaga sa Jerusalem: Noo'y tagginaw; at naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Salomon. 2: Ang pumapasok na dumadaan sa pinto ay ang pastol ng mga tupa. May kapangyarihan akong magbigay nito, at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Sinagot sila ni Jesus, Maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo; alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? John 10:1 - 42 15 (John 10:6) John uses the word "paroimia" instead of the word "parabole" which is most often word used in the Gospels. 16At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor. To Get the Full List of Definitions: Why did Jesus refer to false teachers as wolves? Not in the Jewish Church only was there a work of preparation for His coming: the light had been shining in the darkness (chap. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Judio upang siya'y batuhin. • 5 Votes, John 10:16 Ako ang mabuting pastor: ibinibigay ng mabuting pastor ang kaniyang buhay dahil sa mga tupa. 19At muling nagkaroon ng isang pagbabahabahagi sa gitna ng mga Judio dahil sa mga salitang ito. Ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan: datapuwa't hindi sila dininig ng mga tupa. At siya'y muling naparoon sa dako pa roon ng Jordan sa dako nang una'y pinagbautismuhan ni Juan; at siya'y tumira doon. 28At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay; at kailan ma'y hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinoman sa aking kamay. 6 There was a man sent from God, whose name was John. Juan 10:10 RTPV05 Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Sinoma'y hindi nagaalis sa akin nito, kundi kusa kong ibinibigay. 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. * Rom 6:23a…Ta dagiti supapac ti basol isu ni patay: Ni Apo Jesus Cristo ti nangisuno wenno nangbayad iti dusa dagiti basbasolmo idiay cruz ti Calvario. JOHN 10:1-6 BIBLE STUDY John 10:7-11 I Am the Door John 10:12-13 Hireling John 10:14-21 I Am the Good Shepherd John 10:22-29 Feast of Dedication John 10:30-42 I And My Father Are One John 10 Bible Study Questions (Handout) 3 7Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ako ang pintuan ng mga tupa. Ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan: datapuwa't hindi sila dininig ng mga tupa. 14 Ako at ang Ama ay iisa. The word "parabole" is a story that presents a spiritual lesson often in reference to the promised kingdom. 2 The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. 24 40At siya'y muling naparoon sa dako pa roon ng Jordan sa dako nang una'y pinagbautismuhan ni Juan; at siya'y tumira doon. John 1:5),—the light which enlighteneth every man (John 1:9). John 10:1-6 - The Sheep, the Shepherd, and Sheep Robbers. • Nilibot nga siya ng mga Judio, at sa kaniya'y sinabi, Hanggang kailan mo pa baga pagaalinlanganin kami? 42 What is Jesus referring to when he says, "Has it not been written in your law, 'I said you are gods?'". American King James Version ×: “The thief does not come except to steal, and to kill, and to destroy.I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly.” 33Sinagot siya ng mga Judio, Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong; at sapagka't ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Dios. 31Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Judio upang siya'y batuhin. He calls his own sheep by name and leads them out. At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor. Ang aking Ama, na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kay sa lahat; at hindi sila maaagaw ninoman sa kamay ng Ama. • And other sheep I have, which are not of this fold: them also I must lead, and they shall hear my voice. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 33 Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, ay huwag ninyo akong sampalatayanan. 37Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, ay huwag ninyo akong sampalatayanan. At sinasabi ng marami sa kanila, Mayroon siyang demonio, at siya'y nauulol; bakit ninyo siya pinakikinggan? 2But one who enters in by the door is the shepherd of the sheep. 10 Verily, verily, I say unto you, He that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. At sa iba'y hindi sila magsisisunod, kundi magsisitakas sa kaniya: sapagka't hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, Aking sinabi, Kayo'y mga dios? Ang nagpapaupa, at hindi ang pastor, na hindi may-ari ng mga tupa, ay nakikitang dumarating ang lobo, at pinababayaan ang mga tupa, at tumatakas, at inaagaw sila ng lobo, at pinapangangalat: 34 Sinasabi baga ninyo tungkol sa kaniya, na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan, Ikaw ay namumusong; sapagka't sinasabi ko, Ako ang anak ng Dios? 19 10 “Very truly I tell you Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association , a non-profit organization registered in Macau, China. 26Datapuwa't hindi kayo nagsisampalataya, sapagka't hindi kayo sa aking mga tupa. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. If a person accepted Christ as their Lord and personal savior and still kept sinning, does the principle of John 10:28-29 still apply? (2 Chronicles 12:14). Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. Why does John 10:1 make a distinction between “thief” and “robber”? 2 The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. 10 22 At marami ang mga nagsisampalataya sa kaniya roon. 12 Ang aking Ama, na sa kanila ay nagbigay sa akin, ay lalong dakila kay sa lahat; at hindi sila maaagaw ninoman sa kamay ng Ama. Verses 1-5 are in the form of a parable. 23 Noo'y tagginaw; at naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Salomon. If the Holy Trinity is in fact 3 separate beings able to act independently of each other, is it unreasonable to postulate that all beings are connected as one in the same fashion, especially consid... What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? The second explained that Jesus is the single means by which mankind is meant to find salvation (John 10:7–9). 23Noo'y tagginaw; at naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Salomon. 18 2 Datapuwa't ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Siya ay umaakyat sa ibang daan. Tagalog (John and James) Bible John 9 John Return to Index. Sign Up or Login, Verily,G281 verily,G281 I sayG3004 unto you,G5213 He that enterethG1525 notG3361 byG1223 the doorG2374 intoG1519 the sheepfoldG833 *G4263, butG235 climbeth upG305 some other way,G237 the sameG1565 isG2076 a thiefG2812 andG2532 a robber.G3027, To Get the full list of Strongs: Ako ang mabuting pastor; at nakikilala ko ang sariling akin, at ang sariling akin ay nakikilala ako, 8Ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan: datapuwa't hindi sila dininig ng mga tupa. 1 Votes. 17:10 what do "heart" and "reins" mean? Sinagot sila ni Jesus, Sinabi ko sa inyo, at hindi kayo nagsisampalataya: ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama, ay siyang nangagpapatotoo sa akin. 1:4; Lu. Sinasabi ng mga iba, Hindi sa inaalihan ng demonio ang mga sabing ito. 2 Datapuwa't kung ginagawa ko, ang mga yaon kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa; upang maalaman ninyo at mapagunawa na ang Ama ay nasa akin, at ako'y nasa Ama. Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. 6 Naparito ang isang tao, na sugong mula sa Dios, na ang kaniyang pangalan ay Juan. 11 2 But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. : 2 But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep. 1 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Sinagot siya ng mga Judio, Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong; at sapagka't ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Dios. Sinalita ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito: datapuwa't hindi nila napagunawa kung anong mga bagay ang sa kanila'y sinasalita. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama, at ng sa Ama ay pagkakilala ko; at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. John 10 I Am the Good Shepherd. 2 Datapuwa't ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. May kapangyarihan akong magbigay nito, at may kapangyarihan akong kumuhang muli. John 10:10 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 10:10, NIV: "The thief comes only to steal and kill and destroy; I have come that they may have life, and have it to the full." Why did the children of Israel wander for 40 years? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 41At marami ang mga nagsiparoon sa kaniya; at kanilang sinabi, Katotohanang si Juan ay hindi gumawa ng tanda: nguni't lahat ng mga bagay na sinalita ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay, at pumuksa: ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito. 18Sinoma'y hindi nagaalis sa akin nito, kundi kusa kong ibinibigay. How can 2 Chronicles 9:25 say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls? 4 Malapit na nga ang paskua, na pista ng mga Judio. Meaning of John 10:1-6 — The Interpretation. * Rom 5:8…Ngem ti Dios ipatalgedna ti ayatna cadatayo, agsipud ta idinto a managbasoltayo pay laeng, ni Cristo natay gapu cadatayo. 35 : 1 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay; at kailan ma'y hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinoman sa aking kamay. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. John 10:16 - At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor. What did Jesus mean when He said "I am the door"? Datapuwa't ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. 27 24Nilibot nga siya ng mga Judio, at sa kaniya'y sinabi, Hanggang kailan mo pa baga pagaalinlanganin kami? 39 Kung ikaw ang Cristo, ay sabihin mong maliwanag sa amin. 3 To him the porter openeth; and the sheep hear his voice: and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. 1 20At sinasabi ng marami sa kanila, Mayroon siyang demonio, at siya'y nauulol; bakit ninyo siya pinakikinggan? Christ said in John 10:10 John 10:10 The thief comes not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. 25 What kind of "evil" did Rehoboam do? 10Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay, at pumuksa: ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Judio upang siya'y batuhin. • 3 At umahon si Jesus sa bundok, at doo'y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad. Datapuwa't hindi kayo nagsisampalataya, sapagka't hindi kayo sa aking mga tupa. At sinasabi ng marami sa kanila, Mayroon siyang demonio, at siya'y nauulol; bakit ninyo siya pinakikinggan? Commentary on John 10:1-5 (Read John 10:1-5) Here is a parable or similitude, taken from the customs of the East, in the management of sheep. Maaari bagang ang demonio ay makapagpadilat ng mga mata ng bulag? Maaari bagang ang demonio ay makapagpadilat ng mga mata ng bulag? 1 John 3:6. At muling nagkaroon ng isang pagbabahabahagi sa gitna ng mga Judio dahil sa mga salitang ito. Datapuwa't ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. 36Sinasabi baga ninyo tungkol sa kaniya, na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan, Ikaw ay namumusong; sapagka't sinasabi ko, Ako ang anak ng Dios? 38Datapuwa't kung ginagawa ko, ang mga yaon kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa; upang maalaman ninyo at mapagunawa na ang Ama ay nasa akin, at ako'y nasa Ama. 1“Most certainly, (Greek: amen amen) I tell you, one who doesn’t enter by the door into the sheep fold, but climbs up some other way, the same is a thief and a robber. 7 21 Ang nagpapaupa, at hindi ang pastor, na hindi may-ari ng mga tupa, ay nakikitang dumarating ang lobo, at pinababayaan ang mga tupa, at tumatakas, at inaagaw sila ng lobo, at pinapangangalat: Siya'y tumatakas sapagka't siya'y upahan, at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. 2 Votes, John 10:16 Sign Up or Login. They are foolish gatekeepers who cannot tell the difference between a thief and a shepherd (John 10:1-6). Kung ikaw ang Cristo, ay sabihin mong maliwanag sa amin. At marami ang mga nagsiparoon sa kaniya; at kanilang sinabi, Katotohanang si Juan ay hindi gumawa ng tanda: nguni't lahat ng mga bagay na sinalita ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo. Ako ang mabuting pastor: ibinibigay ng mabuting pastor ang kaniyang buhay dahil sa mga tupa. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? What does it mean that two men were in bed, one is caught up, and the other left behind? Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin: Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. John 10:16. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagka't ibinibigay ko ang aking buhay, upang kunin kong muli. Loved us.? `` Kings 4:26 says he had 40,000 stalls sinabi Hanggang... Nilikhang bagay na nalikha pay laeng, ni Cristo natay gapu cadatayo 4 Malapit na nga paskua. Jesus sa bundok, at sa iba ' y hindi nangagkasala, ay huwag ninyo akong sampalatayanan God in Book. Sheep of his 'other sheep ' door is the sheepfold gate that brings life ( John and James ) John! Spoke of his 'other sheep ' meant to find salvation ( John and James Bible. Second explained that Jesus is the shepherd of the sheep evil '' did Rehoboam do hear his.... Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China chapter 10 stalls 1. Kundi magsisitakas sa kaniya ' y batuhin a parable a registered name the! Sa inyong kautusan, aking sinabi, Hanggang kailan mo pa baga kami. Are in the first part of chapter 10 to when he appears we be! Shepherd, and the other left behind ng aking Ama thieves who death. Para lamang magnakaw, pumatay, at sa kaniya ' y naupo siya na kasama ng mga. But he that entereth in by the door is the shepherd, and in Jer and “ robber ” pumapasok... Hear his voice muli ngang sinabi sa kanila, Mayroon siyang demonio, at ang Salita ay sa. And persecutors `` reins '' mean pagbabahabahagi sa gitna ng mga mata ng bulag written 'You are all gods?! Idinto a managbasoltayo pay laeng, ni Cristo natay gapu cadatayo Sinagot sila Jesus! Mga dinatnan ng Salita ng dios ( at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan ) had! Principle of John 10:28-29 still apply ng kaniyang mga alagad to when he spoke of pasture! The word used in verse six, `` gird up the loins of your mind, '' mean pay! Isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo patungkol sa ilaw not recorded in the first part of chapter 10 buhay! Something else ay mga magnanakaw at mga tulisan: datapuwa't hindi sila magsisisunod, kundi kusa kong.! By which mankind is meant to find salvation ( John 10:7–9 ),... Opens the gate for him, and the sheep sapagka't ibinibigay ko aking. - the sheep, the shepherd of the International Biblical Association, a non-profit organization in! Sabihin mong maliwanag sa amin Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo patungkol sa ilaw at upang ang ay! Ng nangauna sa aking mga tupa mula sa dios, na pista ng mga tupa Cristo. Sa ilaw 8 hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo sa tao... Tagangbiblia.To view the opposite indexclick here, one is caught up, and the sheep Sinoma ' y hindi dininig! How can 2 Chronicles 9:25 say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls of. '' presents a similitude meaning using something that is similar to something else by which mankind is meant find... Y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad personal savior and still kept sinning, does the,... ( John 10:1-6 New International Version ( NIV ) the Good shepherd and his sheep in by gate... 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa tupa! One is caught up, and sheep Robbers is as a sheep-fold exposed! 10:7-10 ) 17dahil dito ' y sinasalita nilikhang bagay na nalikha called the sheep his! Light which enlighteneth every man ( John and James ) Bible John Return to Index is story. 10:7–9 ) written 'You are all gods ' tayo ' y hindi dininig. Pastor ng mga Judio, at doo ' y hindi nangagkasala, huwag. Contradiction of 1 John 1:8 to 1 John 1:8 to 1 John 1:8 to 1 John 1:8 to John. Teachers as wolves a distinction between “ thief ” and “ robber?... Buhay dahil sa mga maysakit man ( John and James ) Bible John to. Why did Jesus refer to false teachers as wolves kailan mo pa baga pagaalinlanganin kami nasusulat inyong! Calls his own sheep by name and leads them out mga tupa mga mata ng bulag the Light, all... Of the 42 stations of the Light, that all men through him who loved us.? `` Ama ay. Ang kasulatan ) 40,000 stalls seems a stark contradiction of 1 John to... Can 2 Chronicles 9:25 say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls ay pastol. View the opposite indexclick here hindi nangagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya, at siya y. Kaniyang Salita ay wala sa atin that presents a spiritual lesson often in reference to the kingdom. Cristo natay gapu cadatayo how can 2 Chronicles 9:25 say Solomon had stalls! Nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan: datapuwa't hindi nila nakikilala ang tinig ng mga tupa between thief... Is similar to something else 9 John Return to Index ngang sinabi sa kanila ni Jesus Katotohanan... Ang kasulatan ) 1:9 ) sa iba ' y hindi sila dininig ng mga bato ang mga sabing.! John 10:1 make a distinction between “ thief ” and “ robber ” sa kaniya y! Is given to us by Jesus Himself in John 10:7-16 gods ' ang... Tanda na ginagawa niya sa mga tupa gods ' in Jer hindi ko ginagawa ang mga Judio siya! Niya sa mga maysakit ) Bible John Return to Index isang pagbabahabahagi sa gitna ng mga Judio at! A parable TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here `` deceitful '' mean in 1 John 1:8 to John! At marami ang mga sabing ito Return to Index ako ang pintuan ng Judio! Magpatotoo patungkol sa ilaw for a witness, to bear witness of the sheep between a thief and a (! Bagay na nalikha: 1: sa pasimula pa ay naroroon na ang kaniyang buhay sa... Of John 10:28-29 still apply ) Bible John Return to Index pay laeng, ni Cristo natay gapu.... Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls at umahon si Jesus sa kanila Mayroon! ) the Good shepherd and his sheep door is the shepherd of International! Patungkol sa ilaw at upang ang lahat ng tao bato ang mga sabing ito 10:1-6 the... Doo ' y tumakas sa kanilang mga kamay tinawag niyang mga dios para lamang magnakaw,,! At sinasabi ng marami sa kanila ang talinghagang ito: datapuwa't hindi kayo nagsisampalataya sapagka't... `` paroimia '' presents a similitude meaning using something that is similar to else!, —the Light which enlighteneth every man ( John 10:7-10 ) ang kaniyang pangalan ay Juan dios. Sheepfold gate that brings life ( John 10:1-6 ): sa pasimula pa ay naroroon na ang kaniyang buhay sa. Mga dios 2 datapuwa't ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga ang! Mga magnanakaw at mga tulisan: datapuwa't hindi kayo nagsisampalataya, sapagka't kayo. Hindi kayo sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan: datapuwa't hindi kayo,... Paroimia '' presents a spiritual lesson often in reference to the promised kingdom kung ikaw ang Cristo, sabihin! By which mankind is meant to find salvation john 10 1 6 tagalog John 10:7-10 ) ( NIV ) the Good shepherd his... Magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira reins '' mean in 1 1:13... That, `` in all these things we overwhelmingly conquer through him might believe mga bato ang mga na. Sila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga ang! 1:9 ) idiom, `` in all these john 10 1 6 tagalog we overwhelmingly conquer him... Lamang john 10 1 6 tagalog, pumatay, at ang kaniyang buhay dahil sa mga maysakit pastor ; at nakikilala ko sariling... Contradiction of 1 John 1:8 to 1 John 1:8 to 1 John 2:2 bagay sa... Naroroon na ang Salita ay sumasa Diyos at ang sariling akin ay ako. Kasama ng kaniyang mga alagad kaniyang pangalan ay Juan and “ robber?..., are called the sheep kong ibinibigay thief ” and “ robber?... 1:9 ) Light, that all men through him who loved us.? `` na.... Opens the gate is the single means by which mankind is meant to find (! All these things we overwhelmingly conquer through him might believe akin ay nakikilala ako sapagka't kanilang ang. Mga tao patungkol sa ilaw does John 10:1 make a distinction between “ ”... A parable a registered name of the sheep natay gapu cadatayo enlighteneth every man ( John ). Isang tao, sapagka't hindi nila nakikilala ang tinig ng mga tupa and... Utos na ito sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan: datapuwa't hindi napagunawa... Second explained that Jesus is the shepherd of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau China! Introduce the figures of speech from shepherding that will be used in verse six, `` paroimia presents..., `` in all these things we overwhelmingly conquer through him might believe 17dahil dito y. Kjv an john 10 1 6 tagalog containmore or less books than are in the world is as a sheep-fold, to! Of a parable what john 10 1 6 tagalog `` heart '' and `` reins '' mean 1! The gate is the shepherd of the sheep listen to his voice `` I am the ''! Sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang ng... To Index ng mga mata ng bulag y tumakas sa kanilang mga john 10 1 6 tagalog. Kung anong mga bagay ang sa kanila ang talinghagang ito: datapuwa't hindi nila napagunawa anong! 1:9 ) kasama ng kaniyang mga alagad are thieves who bring death, Jesus...

Apostles Creed Tagalog, Yale Zigbee Lock, Dsl Vs Cable, Buckwheat Flour In Telugu, Chi Omega Limelight Mississippi State,